Algemene voorwaarden & Privacyverklaring

De therapeut handelt conform de wettelijke regelgeving. De rechten en plichten van cliënt en hulpverlener zijn onder meer vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) en de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).

De Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) ligt aan de basis van alle zorgverlening. In de WGBO staan de rechten en plichten van cliënten die zorg krijgen. De WGBO gaat over de relatie tussen de cliënt en de zorgverlener. Een belangrijk begrip in de WGBO is ‘informed consent’. Zorgverleners mogen alleen handelen als zij toestemming hebben van de cliënt. De cliënt moet begrijpen waarvoor hij toestemming geeft: hij moet goed geïnformeerd zijn.

De WGBO geldt zodra er een behandelingsovereenkomst is tussen een zorgverlener en een cliënt. Een vuistregel is dat de behandelingsovereenkomst tot stand komt zodra er een intake is geweest.

De therapeut houdt een cliëntendossier bij. De cliënt heeft het recht op inzage, correctie, aanvulling, of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn. Het dossier wordt conform de wettelijke bewaartermijn in totaal 15 jaar bewaard.
De therapeut verplicht zich informatie betreffende de behandeling te verstrekken aan de cliënt in alle fasen van de behandeling. De cliënt verplicht zich middels het anamnesegesprek relevante informatie aan de therapeut te verstrekken.

De therapeut betracht geheimhouding ten aanzien van door de cliënt verstrekte gegevens, die in het dossier worden opgeslagen. Maar met uitzondering van de gegevens waaromtrent de cliënt heeft verklaard dat hij/zij geen bezwaar maakt tegen het gebruik voor statistische doeleinden.

Beëindiging van de behandeling kan te allen tijde met wederzijds goedvinden geschieden.
De cliënt gaat akkoord met de tariefstelling van €60,- (zestig euro) of €30,- (dertig euro).
Betalingswijze van de behandelingen is per pin, bank of contant.

De cliënt dient zelf, mits deze aanvullend verzekerd is en in aanmerking wilt komen voor vergoeding, zelf aan de hand van het factuur contact op te nemen met de zorgverzekeraar.

De cliënt dient zich een afspraak tijdig (minimaal 24 uur van tevoren) af te zeggen, anders worden de kosten van de gereserveerde tijd voor 100% in rekening gebracht.

Voor klachten over de behandeling kan de cliënt contact opnemen met Massagetherapieplus.
Alle eventuele, nadelige gevolgen voortvloeiende uit het achterhouden van informatie aanwezig in het medisch dossier bij de huisarts, zijn voor verantwoordelijkheid en rekening van de cliënt.

GEGEVENS DOSSIER

Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Ik doe mijn uiterste best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik; Zorgvuldig om ga met uw persoonlijke en medische gegevens. Er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens. Als uw behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Daarnaast heb ik een wettelijke geheimhoudingsplicht. De gegevens uit uw dossier kunnen eventueel ook voor de volgende doeleinden gebruikt worden: Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt uiteraard alleen met uw toestemming.

In het dossier vermeld ik de volgende gegevens:

Uw voor- en achternaam
Uw geboortedatum
Uw adres en woonplaats
Uw telefoonnummer
Uw e-mailadres
Uw gezondheid

Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor mijn financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen. Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en om uw toestemming vragen.

GEGEVENS OP DE FACTUUR

Op de factuur die u ontvangt staan onderstaande gegevens.
Mijn praktijkgegevens

Uw voor- en achternaam
Uw adres en woonplaats.
Uw geboortedatum.
De datum van de behandeling.
Een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld; ‘Shiatsu behandeling’.
De kosten van het consult

Als u een aanvullende verzekering heeft en in aanmerking komt voor vergoeding “Shiatsu”, dan kunt u de factuur gebruiken voor de eventuele vergoeding.